Ministria e Mbrojtjes ka finalizuar kontratën më të re përgjatë këtij muaji.

Kontrata “Furnizim me flamuj shtetror dhe të FSK-së për nevoja të FSK-së”, ka kushtuar hiç më pak se 33.975,00 euro- shkruan Indeksonline.

Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të lartë ka qenë 49.175,00 euro.

 

Përshkrimi i shkurtër i lëndës së kontratës thotë: “AK i MM, ka për qellim qe të lidhe një kontratë për furnizime të një hershem brenda këtij viti fiskal, me një OE, qe do të ketë kapacitet të kryej ”Furnizimin me flamuj shtetëror dhe të FSK-së për nevoja të FSK-së për nevojat të MM-së” sipas specifikimti teknik te kerkuar dhe TeR te percaktaur ne dosjen e tenderit dhe ne njoftimin per kontrate. Furnizimet do te bëhen sipas përshkrimeve teknike dhe sasive të dhëna ne DT , me qellim të ngritjes se operacionalitetit dhe efikasitetit ne kryerjen e detyrave sipas misionit të MM-së”.

Tutje bëhet e ditur se tenderi në fjalë i është besuar operatorit ekonomik N.SH. ” 2 B “. /Indeksonline/